Lagar & Regler

Regelverket kring parkeringsövervakning på tomtmark återfinns bland annat i

Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (SFS 1984:318).

Bestämmelser kring hur en parkering skall vara skyltad återfinns i

Trafikverkets författningssamling TSVFS (1984:32)

samt Vägmärkesförordningen (2007:90).

Allting är inte reglerat i lagtexten utan tillämpningen av lagar och förordningar styrs av rättspraxis, dvs hur domstolar har tillämpat lagen och dömt i tvistemål.

 

Felparkeringsavgift

Felpaperingsavgift (ofta felaktigt kallat för parkeringsböter) är i Sverige en avgift som en fordonsägare kan bli skyldig att betala, enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, om någon har stannat eller parkerat fel med fordonet. Anmärkning med anmodan att betala avgiften utfärdas av en polisman eller en av kommunen förordnad parkeringsvakt. Motiveringen till namnet avgift istället för böter är att fordonets ägare är ansvarig oberoende av vem som kört. Ursprungligen hette det böter.
På privatägd mark kallas avgiften för kontrollavgift. Det är då markägaren som utfärdar en sådan, men ofta har markägaren överlåtit kontrollen åt ett parkeringsbolag. Kontrollavgiften får vara samma som, eller lägre än, den som kommunen tar ut för en liknande förseelse.
Man ser enklast skillnad på en kommunal markyta och en tomtmarksyta genom att det på tomtmarksytan skall finnas en så kallad entreprenörsskylt, en tilläggsskylt med företagsnamn och telefonnummer.

Felparkering
innebär att ett fordon är uppställt i strid med de parkeringsbestämmelser som råder på platsen.
Felparkering kav avse att fordonet är parkerad där parkering inte är tillåten, eller att den är uppställd på en parkeringsplats eller plats där parkering tillåts men där man bryter mot parkeringsreglerna där.
Parkeringsreglerna skiljer sig från land till land och också lokalt inom länderna. Också övervakning och påföljd vid brott mot parkeringsbestämmelser skiljer sig åt.
I Sverige sker övervakning i de större städerna av parkeringsvakter. På kommunal mark kan både förordnad parkeringsvakt och polisman utfärda en parkeringsanmärkning. På tomtmark (privat mark) är det markägaren själv eller anlitat parkeringsbolag som står för övervakningen. När det är av vikt att veta hur länge ett fordon stått på en plats används om möjligt ventilkontroll, att man dokumenterar däckventilernas läge före och efter kontrollerad tidsperiod. Andra metoder för att fastställa hur länge ett fordon varit uppställd på en plats kan även förekomma.
Foton och skriftlig notering har högt bevisvärde i en domstol och står i regel över eventuella vittnens påståenden. Själva felparkeringsblanketten är en sådan skriftlig notering. Polis och parkeringsvakter har hög trovärdighet i domstol och står över bilägare och vittnen i rang.
Påföljd vid felparkering är i Sverige på allmänna gator och vägar en parkeringsanmärkning och på tomtmark (privat mark) en kontrollavgift som tas ut av markägaren.

Hur ofta får dom sätta en ny parkeringsböter på min bil?
En ny parkeringsanmärkning får meddelas för varje påbörjat kalenderdygn som överträdelsen pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en parkeringsanmärkning meddelats till dess att en ny får meddelas.
Högst fem kontrollavgifter får tas ut för samma olovliga parkering.

Om kontrollavgiften inte betalas inom den tid som angetts i uppmaningen, skall markägaren påminna fordonets förare eller ägare om betalningsansvaret innan han vidtar åtgärder för inkassering av avgiften enligt inkassolagen (1974:182). Påminnelsen skall innehålla uppgift om när avgiften senast skall betalas

Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

1 § En markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området får under de förutsättningar som anges i denna lag ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig parkering).

Kontrollavgift får inte tas ut om överträdelsen omfattas av förordnande enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift eller är belagd med straff enligt annan författning än brottsbalken.

2 § Med fordon avses i denna lag
1. fordon som är upptagna i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska    register,
2. fordon som är upptagna i det militära fordonsregistret, eller
3. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens. Bestämmelserna i denna lag om markägare gäller också den som på grund av avtal har rätt att upplåta ett område för parkering eller att förbjuda parkering inom området. Lag (2001:566).
3 § Kontrollavgift får tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken.
4 § Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift. Om felparkerings-avgiften har fastställts till olika belopp för skilda delar av kommunen eller för skilda slag av överträdelser, får den kontrollavgift som tas ut för en olovlig parkering inte överstiga den felparkeringsavgift som har fastställts för det aktuella slaget av felparkering i den del av kommunen där den olovliga parkeringen ägde rum. Lag (1986:377).
5 § En ny kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn som en olovlig parkering pågår. Minst sex timmar måste dock förflyta från det att en betalningsuppmaning enligt 8 § första stycket utställdes till dess att en ny får utställas. Högst fem kontrollavgifter får tas ut för samma olovliga parkering.
6 § Gör markägaren anspråk på kontrollavgift för en olovlig parkering har han inte rätt att för samma parkering också ta ut parkeringsavgift som inte betalats.
7 § Fordonets förare och ägare ansvarar solidariskt för att kontrollavgiften betalas. Ägaren ansvarar dock inte om omständigheterna gör det sannolikt att fordonet har frånhänts honom genom brott.
Med fordonets ägare avses
1. den som vid tiden för den olovliga parkeringen var antecknad som fordonets ägare i något av de register som avses i 2 § första stycket eller den som senare har antecknats där som ägare av fordonet vid tiden för överträdelsen,
2. i fråga om fordon som brukas med stöd av licens som anges i 2 § första stycket 3, den som vid samma tid innehade licensen. Lag (1988:1181).
8 § Vill markägaren ta ut kontrollavgift skall han utställa en betalningsuppmaning som överlämnas till fordonets förare eller ägare eller fästs på fordonet. Om kontrollavgiften inte betalas inom den tid som angetts i uppmaningen, skall markägaren påminna fordonets förare eller ägare om betalningsansvaret innan han vidtar åtgärder för inkassering av avgiften enligt inkassolagen (1974: 182). Påminnelsen skall innehålla uppgift om när avgiften senast skall betalas.
9 § Talan om att få ut kontrollavgift får inte väckas senare än två år från den dag då den olovliga parkeringen upphörde. Talan skall väckas vid tingsrätten i den ort där den olovliga parkeringen ägde rum.
10 § Om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift, får avgiften inte tas ut.
11 § Har någon genom lagakraftägande dom dömts för gärning som innefattar olovlig parkering eller godkänt strafföreläggande för sådan gärning får kontrollavgift inte tas ut. Redan erlagd avgift skall betalas tillbaka.
12 § Markägaren ansvarar för att den som övervakar efterlevnaden av förbud eller villkor som avses i denna lag har för ändamålet lämplig utbildning.

VAD HÄNDER OM MAN INTE BETALAR?

  • Kontrollavgiften ska betalas inom 8 dagar från utskriftsdatum.
  • Om du inte betalar, går en påminnelse ut som ska betalas inom10 dagar från utskriftsdatum.
  • Om inte heller påminnelsen leder till betalning, överlämnas ärendet till  Handels- och juristinkasso, som skickar ett inkassokrav.
    Då påförs också en avgift om 180 kronor.
  • Om inte heller inkassokravet leder till betalning, överlämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsföreläggande.
    I samband med detta får du betala en avgift på 640 kronor.